Artikel 7: Intellectuele Eigendomsrechten en Openbare Verklaringen

7.1. De Intellectuele-Eigendomsrechten op een door de Opdrachtnemer uitgebracht Voorstel zijn en blijven uitsluitend in eigendom van de Opdrachtnemer.


7.2. Voor Multi-Client Services worden de Intellectuele-Eigendomsrechten op de Te Leveren Producten te allen tijde gehouden door de Opdrachtnemer. Bij de voltooiing van de Dienst en na betaling van alle aan de Opdrachtnemer verschuldigde Vergoedingen heeft de Opdrachtgever het recht de Te Leveren Producten te goeder trouw te gebruiken voor het geƫigende interne zakelijke doel of andere in het Voorstel vermelde doeleinden, maar niet om anderen daarvoor licenties te verlenen.


7.3. Voor Single client onderzoeken worden de Intellectuele-Eigendomsrechten op de Te Leveren Producten gehouden door de Opdrachtgever, onder voorwaarde van betaling van alle aan de Opdrachtnemer ter zake van die Te Leveren Producten verschuldigde Vergoedingen.


7.4. Partijen komen overeen dat de Opdrachtnemer zowel gedurende als na beƫindiging of afloop van deze Overeenkomst het recht heeft alle Te Leveren Producten en overige uit de Diensten voortkomende resultaten en rapporten te gebruiken voor eigen interne doeleinden, als onderdeel van haar eigen databases en voor doeleinden welke verband houden met haar bedrijf onder de voorwaarden als uiteengezet in dit artikel, alsmede in verband met enig gerechtelijk geschil.


7.5. Onverminderd het bovenstaande artikel 7.3 blijven alle knowhow en alle Intellectuele-Eigendomsrechten van welke aard dan ook op technieken, principes en formats en op alle materialen, software, programma’s, macro’s, algoritmen, modules, methodes en alle overige door de Opdrachtnemer bij het opstellen van een Voorstel of het uitvoeren van de Diensten gebruikte of vervaardigde zaken die van algemene aard zijn of anderszins niet exclusief voor de Opdrachtgever zijn geproduceerd, te allen tijde de exclusieve eigendom van de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever bevestigt dat zij geen gebruik zal maken van of anderszins inbreuk zal plegen op deze Intellectuele-Eigendomsrechten.


7.6. De door de Opdrachtnemer verstrekte Te Leveren Producten zijn gewoonlijk uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verplicht zich de Opdrachtnemer voorafgaand in kennis te stellen van enige voorgenomen verdere openbaarmaking van een Te Leveren Product of van (alle of een deel van) de door de Opdrachtnemer verstrekte resultaten. De Opdrachtgever verplicht zich geen Te Leveren Producten openbaar te maken op een wijze die de uitkomsten van de Opdrachtnemer of enige door de Opdrachtnemer verstrekte gegevens overdrijft, verdraait of een verkeerde voorstelling daarvan geeft, of de goede naam of de onderneming van de Opdrachtnemer of een Groepsmaatschappij van TNS kan schaden.


7.7. De Opdrachtgever begrijpt en gaat ermee akkoord dat zij de Opdrachtnemer voorafgaand aan de aanvang van een opdracht schriftelijk dient te informeren indien zij van plan is reclame-uitingen, openbare verklaringen, marketingmateriaal, persberichten e.d. (“openbare verklaring”) te vervaardigen die (alle of een deel van) de Te Leveren Producten of enig onderdeel van de Diensten bevatten. De Opdrachtgever zal een dergelijke openbare verklaring op basis van een Te Leveren Product of enig onderdeel van de Diensten uitsluitend doen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

 

7.8. Elk der partijen heeft het recht in marketing-/reclamemateriaal de andere partij op ondergeschikte wijze als haar dienstverlener of Opdrachtgever te noemen in het kader van bronvermelding; behoudens dit recht heeft Opdrachtgever niet het recht de naam, het handelsmerk, het logo of slogans van de Opdrachtnemer te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

7.9. In geval van een inbreuk op een of meer verplichtingen ingevolge artikel 7.8 verbeurt de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 15.000 per gebeurtenis en een boete van EUR 5.000 voor elke dag dat deze inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om nakoming van de onderhavige Overeenkomst te vorderen en de werkelijk door haar geleden schade te vorderen, voor zover die schade hoger is dan de boete.

Artikel 7: Intellectuele Eigendomsrechten en Openbare Verklaringen