Regels voor het gebruik van de Kantar merken

TNS NIPO BV, handelend onder de merknaam Kantar Public, wordt geregeld geconfronteerd met het gebruik van haar handelsmerken in (commerciële) uitingen door derden. Het gebruik van de merknaam Kantar Public is aan de volgend regels gebonden.  

Er is een klantrelatie:

Als een opdrachtgever de naam van Kantar Public wil gebruiken om een product of dienst aan te prijzen, dan wel een persbericht of artikel wil (laten) publiceren waarin Kantar Public wordt aangehaald zijn de algemene voorwaarden  van toepassing. Specifiek betreft dit artikel 7: Intellectuele Eigendomsrechten en Openbare Verklaringen

Er is geen klantrelatie:

Is er geen sprake van een klantrelatie maar wil een derde het merk Kantar Public gebruiken in een (commerciële) uiting dan gelden de rechten die aan TNS NIPO BV toekomen op grond van haar merkinschrijvingen.
 
Indien een derde de merken van Kantar Public gebruikt zonder toestemming van TNS NIPO BV, kan TNS NIPO NV een beroep doen op artikel 2.20 lid 1 sub a, c en/of d van het Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).


In het geval een derde, niet zijnde een klant, zonder toestemming van TNS NIPO BV  merken vanTNS NIPO BV aanhaalt in het kader van de promotie van eigen waren of diensten is er sprake van merkinbreuk indien afbreuk wordt gedaan aan de (herkomst)functies van de merken van TNS NIPO. Dit is bijvoorbeeld het geval als de indruk wordt gewekt dat er sprake is van gebruik in samenwerking met /onder licentie van TNS NIPO BV.
 
Het gebruik van de merken van TNS NIPO BV als bronvermelding dient altijd in overeenstemming te zijn met de eisen van eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Het gaat in ieder geval te ver als door een derde, niet zijnde een klant, de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band bestaat met TNS NIPO BV.
 
Indien de merken van TNS NIPO BV zonder toestemming van TNS NIPO BV door een derde worden gebruikt en daardoor zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van TNS NIPO BV, kan TNS NIPO BV hier op grond van de BVIE tegen optreden. Van ongerechtvaardigd voordeel is bijvoorbeeld sprake als een derde een graantje mee wilt pikken van de goede reputatie van de merken van TNS NIPO BV (kielzogvaren).